KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

Ondernemers in winkelgebieden of bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties.

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Denk aan gedeelde zorg voor openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Deze samenwerking vormt de basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein of winkelgebied.

Lees meer over:

 • Voordelen
 • Samenwerkingsverband
 • Veiligheidsanalyse
 • Activiteitenplan
 • Communicatie
 • Certificaat

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben betreffende het Keurmerk Veilig Ondernemen kunt u contact opnemen met Gertjan Mollink van BMD Parkmanagement op telefoonnummer 06-47547147 of via email g.mollink@bmdparkmanagement.

Voordelen
Uw voordelen van het Keurmerk Veilig Ondernemen:

 • Bedrijfsschade neemt af.
 • Minder criminaliteit.
 • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
 • Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
 • De klant voelt zich prettiger in het gebied.
 • Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.
 • Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.
 • Reductie verzekeringspremie

Samenwerkingsverband
Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes.

Veiligheidsanalyse
De veiligheidsanalyse kan gebruikt worden als basis voor het activiteitenplan. De analyse bestaat uit een korte beschrijving van het gebied. Wat is het voor een gebied, waar ligt het precies, etc. Het grootste deel van de analyse bestaat uit een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie in het gebied. Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie kan gebruik gemaakt worden van:

 • Schets van het gebied
 • Bronnenonderzoek
 • Interactieve workshop
 • Schouw
 • Analyse van het beleidskader

Activiteitenplan
Doel van het keurmerk is om bedrijventerreinen of winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het activiteitenplan beschrijft de organisatorische en fysieke maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. De uitkomst van de veiligheidsanalyse vormt hiervoor belangrijke input. De structuur van het activiteitenplan is gebaseerd op checklist Veilig Ondernemen. De belangrijkste elementen uit het activiteitenplan:

 • Checklist Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Plan van aanpak
 • Concrete maatregelen en doelstellingen
 • Projectbeschrijving (Structuur van de samenwerking en Ontwikkelen strategie en visie)
 • Besluitvorming tot activiteitenplan
 • Standaardmodellen (convenant)

Communicatie
Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen:

 • Opzet van het samenwerkingsverband
 • Opstellen van een veiligheidsanalyse
 • Opstellen en uitvoeren activiteitenplan

Het proces kan bij elk van deze stappen worden aangevangen. Echter de onderlinge samenhang is zeer belangrijk. In het gehele traject is communicatie ongeveer 60 à 70 procent van het gehele proces.

Men moet zich goed realiseren dat invoering van KVO geen product maar een proces is. KVO is niet eindig maar een altijd voortdurend proces. Het kost een behoorlijke inspanning om met elkaar resultaat te boeken. Hierbij zijn improvisatie, invoering van nieuwe ideeën en inzichten en het afwijken van gebaande paden belangrijke kenmerken. Een strakke regie is goed maar flexibiliteit blijft onontbeerlijk. Men moet er steeds rekening mee houden dat werken aan veiligheid en beveiliging nooit een dagtaak is voor alle betrokkenen en dat geldt dus ook voor invoering van KVO.

Certificatie
Wanneer het samenwerkingsverband en het activiteitenplan is vastgelegd volgens het handboek kan het certificaat worden aangevraagd. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeeld de KIWA of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd. De procedure werkt als volgt:

 • Indienen aanvraag;
 • Indienen activiteitenplan en de daarbij behorende documenten;
 • Audit door de certificerende instanties (locatie bezoek, documenten onderzoek en audit met ondernemers en overheid);
 • Schrijven auditverslag;
 • Bijstelling activiteitenplan (indien nodig);
 • Certificatie door de certificerende instanties.